1961 SPACE RACE RUSSIA ROCKET LAUNCH: Yuri Gararin, Kazakhstan

Record ID: 269643