1969-Apollo 9 / NASA / View through the Window / 1969

Record ID: 251243